Algemene voorwaarden Scheltinga Wonen XL geldig vanaf 14-09-2021

ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden geldig vanaf 11-09-2021 · Scheltinga Wonen met of zonder toevoeging - XL Waldenlaan 114b en Buikslotermeerplein 137 Amsterdam KVK 81074336 Het merk Scheltinga is ingeschreven in het merkenregister Benelux Inschrijvingsnummer 0904608 Leveringstermijn: Bij aankoop van producten, geeft Scheltinga een geschatte levertijd door aan koper. De door Scheltinga opgegeven levertijden zijn een indicatie voor de leveringstermijn van de goederen maar deze kan afwijken. Wanneer er sprake is van een langere levertijd zal Scheltinga de koper daarover informeren indien deze dat nodig acht. Wanneer er sprake is van een langere levertijd kan de koper de opdracht niet ongedaan maken. Gevolgschade van niet een tijdige levering is uitgesloten, omdat koper vooraf is geïnformeerd dat er geen finale termijn is voor het leveren van de goederen. Indien er een schriftelijke overeenkomst is tussen partijen voor een bepaalde leverdatum van producten kan Scheltinga daar toch van afwijken. Scheltinga is daarin wel verplicht uitleg te geven aan koper waarom er wordt afgeweken van een bepaalde leverdatum. Dit kan telefonisch, per brief of per email. Gevolgschade door een gewijzigde leverdatum is uitgesloten. Overmacht: Bij overmacht is Scheltinga gerechtigd de uitvoering van al zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en/of buiten de invloedssfeer van Scheltinga ligt. Overmacht kan niet leiden tot een schadevergoeding aan de koper. Eigendomsvoorbehoud: Alle producten blijven na aflevering in eigendom van Scheltinga totdat de producten volledig zijn betaald door koper. Klachten: Klachten op producten die Scheltinga heeft geleverd, worden alleen in behandeling genomen wanneer volledig aan de betaalverplichting is voldaan door koper. Klachten kunnen alleen schriftelijk worden aangeleverd en dit kan ook per email. Wanneer er klachten zijn op producten en er een volledige betaling heeft plaats gevonden zal Scheltinga toerekenbare klachten oplossen binnen een redelijke termijn die Scheltinga nodig acht. Omdat Scheltinga afhankelijk is van derde partijen kan Scheltinga nooit een finale termijn afspreken wanneer de klachten zijn opgelost. De mogelijke overlast door klachten kan niet leiden tot enige schadevergoeding. Scheltinga zal in een redelijke termijn in de gelegenheid gesteld moeten worden om de klachten op te lossen. Indien de klager zich niet kan vinden in de oplossing van de klacht die Scheltinga heeft geboden kan de koper zich richten tot een onafhankelijke expert. De kosten van deze expertise zijn voor koper ongeacht de uitkomt van het expertiserapport. Wanneer uit deze expertise blijkt dat de klachten niet goed zijn verholpen door Scheltinga , wordt Scheltinga in de gelegenheid gesteld de klacht alsnog te verhelpen binnen een redelijke termijn. Klachten op producten worden uitsluitend gemeld bij Scheltinga, en worden niet openbaar gemaakt. Aansprakelijkheid tijdens levering: Wanneer er is afgesproken dat Scheltinga producten levert en/of monteert, is het van belang dat u als koper de in huis begevende huisraad opruimt zodat deze zaken geen belemmering opleveren voor de levering of montage van de nieuwe goederen. Indien u uw huisraad toch laat staan en er iets stuk gaat, is Scheltinga niet aansprakelijk omdat wij u hier nadrukkelijk op hebben gewezen wanneer Scheltinga producten levert en of monteert. Het tot stand komen van de koopovereenkomst: In eerste instantie wordt er een berekening door Scheltinga gemaakt voor de goederen waar de potentiële koper belangstelling in heeft. Deze eerste berekening zal bijna altijd plaats vinden in de winkel die koper heeft bezocht. Aan de potentiële koper wordt gevraagd tijdens het winkel bezoek of hij/zij akkoord gaat met een geschatte of correcte berekening van Scheltinga. Wanneer koper akkoord gaat met de geschatte of correcte 2 berekening van Scheltinga zal de koper een deelbetaling doen van ca. 30% . Wanneer de deelbetaling is gedaan is er sprake van een koopovereenkomst. Daarbij dient koper rekening te houden dat de geschatte bedragen die Scheltinga heeft berekend kunnen afwijken van het later gefactureerde bedrag. Koper is zich er bewust van dat de geschatte berekeningen later kunnen afwijken. Betaling: De facturen die Scheltinga aan de koper heeft overhandigd zullen in zijn geheel moeten zijn voldaan 2 dagen voor de geplande leverdatum van de goederen. Goederen worden niet uitgeleverd wanneer er geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer een betaling niet tijdig is ontvangen door Scheltinga zal de leverdatum moeten worden verzet. Indien de leverdatum moet worden verzet omdat de betaling niet tijdig is ontvangen, is koper een bedrag van €250,00/dag verschuldigd aan Scheltinga. Ongeplande werkzaamheden: In principe voert Scheltinga geen andere werkzaamheden uit dan opgesomd in de overeenkomst. Scheltinga houdt zich strikt aan de overeenkomst zoals deze gesloten is. Indien er toch extra werkzaamheden worden gedaan door Scheltinga zullen deze achteraf in rekening gebracht worden op basis van een uurtarief. Voor extra werkzaamheden wordt minimaal €75,00 euro in rekening gebracht. Plaatsen van maatwerkproducten: Wanneer de stoffeerder de aangekochte producten/goederen komt plaatsen/leggen, dient u ervoor zorg te dragen dat oude producten zijn verwijderd. Vloeren dienen schoon (stofvrij) en leeg te zijn, en stoffeer-klaar. Wanneer de stoffeerder de aangekochte producten goederen komt plaatsen, dient u er voor zorg te dragen dat de stoffeerder zijn werkzaamheden direct uit kan uitvoeren. Ondervloeren die zijn aangebracht door opdrachtgever of oude ondervloeren kunnen problemen geven. Een slechte ondervloer beïnvloedt het eindresultaat. Scheltinga kan vooraf niet bepalen of oude ondervloeren problemen kunnen opleveren. Scheltinga geeft daarom geen garantie op zijn geleverde producten die gelegd worden over ondervloeren die niet afkomstig zijn van Scheltinga. Wanneer de stoffeerder de aangekochte producten komt plaatsen, dient u er voor zorg te dragen dat de stoffeerder zijn werkzaamheden direct kan uitvoeren. Opmeten: Scheltinga Wonen kan voor u de maatwerkproducten inmeten; er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze dienst. De door Scheltinga opgenomen maten worden niet gespecificeerd op de offerte of factuur, deze opgenomen maten kunt u te allen tijden opvragen in de winkel waar u de producten wilt gaan bestellen Een andere optie is om als koper zelf de maten op te meten. Wij vragen u te allen tijden om de opgenomen maten goed te controleren op juistheid. Indien u zelf niet in staat bent om onze/uw eigen opgenomen maten te controleren, verplicht u zich de maten laten controleren door een onafhankelijke expert, met als doel dat u gegarandeerd het juiste product bestelt met de juiste maat. Het opmeten van maten is geen onderdeel van de koopovereenkomst, het betreft een gratis dienst. Advies: Wij geven u graag advies hoe u de producten naar ons idee het beste kunt plaatsen of leggen. Ook geven wij u ook graag een kleur advies voor uw producten, maar ons advies is niet bindend. U kunt voor bestelling te allen tijden afwijken van ons advies. Wanneer u vraagt om advies zullen wij dat geven, maar vergeet niet dat ons advies een persoonlijke visie is en wellicht afwijkt van wat u eigenlijk verwacht. Naden in producten: In veel gevallen is een naad in een product onvermijdelijk. Naden zijn altijd zichtbaar, en zullen nooit 100% onzichtbaar zijn. Naden in producten met een lichte of effen kleur of gemaakt van glad materiaal zijn zichtbaarder dan in producten met een donker of meer bewerkte kleur of gemaakt van grover materiaal. Voordat u de bestelling plaatst kunt u zich op de hoogte laten stellen waar de naden komen, en wat u kunt en mag verwachten van naden in producten. Wanneer u de bestelling plaats, gaat u akkoord met de plaats van de naden in producten. Vloerbedekkingen plaatsen: Voor een strakke afwerking aan de randen vragen wij plinten eraf te halen en later te plaatsen. Shading: Shading is een effect wat in tapijt of gordijnen kan voorkomen. Hierop kunnen zowel Scheltinga als de fabrikant geen garantie geven. Shading is het omvallen van de pool van vloerbedekking of gordijnen op sommige plaatsten, waardoor het eruit ziet alsof er vlekken zijn ontstaan. Afwijken van kleuren: De aan u geleverde producten kunnen kleurverschil vertonen ten opzichte van het stalen materiaal dat in onze winkel aanwezig is. Een geringe afwijking is toegestaan. Vloerbedekking wordt vaak met naden gelegd, bij deze stukken die aan elkaar zijn gelegd, kan kleurverschil optreden. Scheltinga bepaalt of dat dit kleur verschil acceptabel is of niet, een indirecte mening van derde is niet toegestaan. Kleurnummers: Onze producten zijn alle voorzien van een kleurnummer. Voorafgaand aan de bestelling dient u het kleurnummer op juistheid te controleren. Indien het kleurnummer ontbreekt op offerte of factuur kunt u deze opvragen bij de winkel waar u de bestelling wil plaatsten. Garantie: De garantie is afhankelijk van het product dat u heeft aangeschaft, u kunt de garantie termijnen en voorwaarden opvragen in de winkel voorafgaand aan de opdracht. De garantie op de werkzaamheden van de stoffeerder is beperkt tot een half jaar na werkzaamheden. Klachten op het stoffeerwerk dienen binnen twee weken te zijn gemeld. 3 Reinigen van producten: Wanneer het in ons vermogen ligt, geven wij u graag advies voor het reinigen van producten die u bij ons heeft aangekocht. Dit advies is niet bindend, wij dragen geen aansprakelijkheid voor het eindresultaat van de gereinigde producten. Te allen tijden geven wij advies om een professionele partij in te schakelen die uw goederen reinigt. Ruilen: Aangekochte producten kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd. Algemene voorwaarden van derde: Scheltinga Wonen accepteert geen algemene voorwaarden van derde . Reviews: Een onderdeel van deze overeenkomst is dat koper na levering van goederen uitsluitend reviews mag plaatsten op de website van www.scheltingawonen.com. Het is koper niet toegestaan op andere plaatsen reviews te plaatsen. Indien er op andere plaatsen op het web reviews worden geplaatst is koper €50,- verschuldigd voor iedere dag dat het review online heeft gestaan. Beschadigingen aan vloer of gordijnen: Nadat een vloer of gordijnen zijn geplaatst door onze stoffeerder dient u uw geleverde goederen direct na te kijken op mogelijke schade, in het bijzijn van onze stoffeerder. Indien er schade is, dient u dit direct met de stoffeerder op te nemen. Scheltinga kan bij een latere melding van schade niet bepalen of de schade is ontstaan door toedoen van Scheltinga, de koper of derden. Meerprijs voor extra werkzaamheden: Soms komt het voor dat onze stoffeerder meer werkzaamheden moet verrichten dan wat is gefactureerd, zoals bijvoorbeeld meubels verzetten, stofzuigen, etc. De kosten bedragen minimaal €75,- en kunnen oplopen op basis van een uurtarief van €75,- per uur per mankracht. De facturatie is in dit geval achteraf